Tag Archive: SFF Origin PC Chronos

Giới thiệu SFF Origin PC Chronos

Tin tức
29/09/2020, 10:48 sáng
GeForce RTX 3090 có kích thước lớn và dày một cách kỳ cục, nhưng điều đó sẽ không ngăn được các công ty ép nó …